słabe opady deszczu
sobota
Reklama
Dziś startują egzaminy dojrzałości
04 maja 2023 r. | 07:38
0

Dziś  rozpoczyna się tegoroczny egzamin maturalny. Przystąpi do niego ponad 270 tys. absolwentów szkół ponadpodstawowych. Abiturienci będą zdawali egzamin w Formule 2023 (absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego) oraz w Formule 2015 (absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z ubiegłych lat). Wyniki matur poznamy 7 lipca.

Harmonogram egzaminu maturalnego w 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny (sesja główna) będzie przeprowadzany od 4 do 23 maja, w tym:
- część pisemna – od 4 do 23 maja,
- część ustna – od 10 do 23 maja (z wyjątkiem 14 i 21 maja).

Dwie formuły egzaminu maturalnego w 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny będzie przeprowadzany w dwóch formułach. Absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego przystąpią do egzaminu w Formule 2023, natomiast absolwenci 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia oraz absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych przystąpią do egzaminu w Formule 2015.

Wymagania egzaminu maturalnego w 2023 r.
W 2023 r. zadania w arkuszach egzaminacyjnych oraz zadania w części ustnej egzaminu będą sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz umiejętności określonych:
- w przypadku egzaminu w Formule 2023 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.
- w przypadku egzaminu w Formule 2015 – w wymaganiach egzaminacyjnych stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r.

Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym w 2023 r.

Ok. 272 400 zdających, którzy ukończą szkołę ponadpodstawową w roku szkolnym 2022/2023 (w tym: ok. 158 400 absolwentów 4-letniego LO oraz ok. 114 000 absolwentów 4-letniego technikum, branżowej szkoły II stopnia), przystąpi do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów obowiązkowych:

w części ustnej:
- język polski – bez określania poziomu,
- język obcy nowożytny – bez określania poziomu,
- język mniejszości narodowej – bez określania poziomu (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej;

w części pisemnej:
- język polski – na poziomie podstawowym,
- matematyka – na poziomie podstawowym,
- język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,
- język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

W 2023 r. każdy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Absolwent może również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów. Wybory maturzystów w tym zakresie są najczęściej podyktowane wymaganiami rekrutacyjnymi określonymi przez uczelnie.

W 2023 r. absolwenci 4-letniego technikum (z lat 2006–2023) oraz absolwenci branżowej szkoły II stopnia, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia jako absolwenci gimnazjum (z roku 2022 i 2023), nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *