zachmurzenie duże
17°
16°
czwartek
Reklama
IV Regionalny Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii” im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej
14 listopada 2022 r. | 12:17
0

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie organizują IV Regionalny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" im. Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zgłoszenia tylko do jutra!

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych kl. VII-VIII z województwa śląskiego i małopolskiego.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

regulamin:

Informacje ogólne:

Regionalne dyktando jest kontynuacją III Powiatowego Konkursu „Mistrz Ortografii” pod honorowym patronatem Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli oraz Wójta Gminy Mstów Tomasza Gęsiarza

Organizatorzy: Marta Deska, Sławomir Kazimierski, Ireneusz Celoch ze Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w

Patronat: Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita, Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Wójt Gminy Mstów Tomasz Gęsiarz. Ubiegamy się o patronat Wojewody Śląskiego Jarosława Organizację dyktanda wspiera – Oddział Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w Częstochowie.

Cele konkursu:
Popularyzowanie wśród młodzieży zasad poprawnej
Umożliwienie uczniom sprawdzenia własnych umiejętności.
Rozwijanie świadomości językowej.
Integrowanie młodzieży z różnych województw.
Promowanie regionu gminy Mstów, Olsztyn, miasta Częstochowy.
Poszerzenie współpracy szkół województwa śląskiego i małopolskiego.
Propagowanie Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Dbanie o dziedzictwo narodowe jakim jest Szlak Orlich

Adresaci konkursu:
Uczniowie szkół podstawowych (kl. VII-VIII) z terenu województwa śląskiego i małopolskiego.

Przebieg konkursu:
Konkurs przeprowadzany będzie na jednym poziomie edukacyjnym:
dla uczniów szkół podstawowych klasy VII-VIII (forma – dyktando ze słuchu)
Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:
I Etap szkolny – termin do 15 listopada 2022
II Etap regionalny – odbędzie się 2 grudnia 2022
Organizacja etapu szkolnego konkursu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na dyrektorze szkoły i nauczycielach, którzy:
a) powołują szkolną komisję konkursową,
uzyskują zgodę rodziców uczniów biorących udział w konkursie na przetwarzanie do celów konkursu danych osobowych uczniów,
organizują etap szkolny konkursu według własnego uznania w terminie do 10 listopada 2022 r. (treść dyktanda na etapie szkolnym wybiera nauczyciel języka polskiego danej szkoły – jedynym warunkiem treści dyktanda jest występowanie w nim wyrazów o wysokim poziomie trudności).
przekazują uczniom informacje o wynikach etapu szkolnego,
przekazują zgodę RODO ( załączniki nr 1) oraz formularz zgłoszeniowy uczestników do udziału w etapie regionalnym dyktanda (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu) do 15 listopada 2022 r..

Organizacja etapu regionalnego:
Do etapu regionalnego szkoła może zgłosić następującą liczbę uczestników: Klasy VII- VIII – dwoje uczniów.
Zgłoszenia należy nadesłać pocztą tradycyjną, e-mailem lub dostarczyć osobiście do 11.2022 r. do sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Brzyszowie, Brzyszów ul. Szkolna 2, 42-244 Mstów lub e-mailem do organizatora konkursu p. Marty Deski: spbrzyszow@tlen.pl z dopiskiem: „Mistrz Ortografii”.
Etap regionalny konkursu zostanie przeprowadzony w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 2 grudnia 2022 r. o godz: 00.
Wyniki zostaną ogłoszone po przerwie i warsztatach - około godziny 00.
Po napisaniu dyktanda będzie możliwość zakupienia sobie obiadu – należy to jednak zgłosić organizatorowi do 11.2022 r.
Dla wszystkich zapewniony będzie słodki poczęstunek, kawa,
Po przerwie zostaną przeprowadzone warsztaty w grupach – grupy będą miały za zadanie utworzyć plakat o Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najlepsza drużna będzie walczyła o nagrody niespodzianki i dyplom „Zgranej drużyna Jury”.
Podczas ogłaszania wyników obecnością swą zaszczycą nas patroni honorowi lub ich zastępcy oraz patroni medialni.
Forma konkursu – dyktando ze słuchu.
Informacje o konkursie znajdą się również na stronie szkoły szkolabrzyszow.szkolnastrona.pl
Za organizację i przebieg etapu regionalnego konkursu odpowiada przewodnicząca regionalnej komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora szkoły – Pani Marta
Do zadań przewodniczącego regionalnej komisji konkursowej na poszczególnych poziomach edukacyjnych należy:
przygotowanie tekstu dyktanda wspólnie z Towarzystwem Miłośników Języka Polskiego i zachowanie poufności tekstu do czasu konkursu;
zorganizowanie i przeprowadzenie etapu regionalnego konkursu w warunkach zapewniających samodzielną pracę uczestników;
organizacja sprawdzania prac uczniów oraz ogłoszenie informacji o liczbie uzyskanych punktów na stronie internetowej podanej uczestnikom i ich opiekunom w dniu etapu powiatowego;
prowadzenie dokumentacji konkursu, zabezpieczenie i przechowywanie prac uczniów do dnia 31 stycznia 2023 r.
Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i niepodważalne.
Koszty przejazdu i wyżywienia pokrywa
Konkurs wyłoni laureatów - „MISTRZÓW ORTOGRAFII” w jednej kategorii wiekowej: VII-VIII szkół podstawowych województwa śląskiego i małopolskiego.
Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody – bony podarunkowe oraz statuetki, pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Wyniki, rozdanie dyplomów i nagród odbędzie się po konkursie – termin zostanie podany w dniu konkursu. Opiekunowie otrzymają podziękowanie. (Jeśli konkurs będzie zgłoszony przez odpowiednią liczbę szkół, może uda się, aby laureaci otrzymali dodatkowe 2 punkty do rekrutacji do szkoły średniej. O tym, dowiemy się dopiero w lutym).
Kryteria oceny dyktanda:

Za cały tekst można zdobyć 100 punktów. Każdy błąd powoduje odjęcie punktów.

-3 punkty – błędy w pisowni wyrazów z ó-u, rz-ż, ch-h,
-2 punkty – inne błędy ortograficzne,
-1 punkt – błędy interpunkcyjne (każdy znak, nadmiar lub brak),
-1 punkt – błędy graficzne,
-3 punkty pominięcie jednego wyrazu z trudnością ortograficzną,
wszystkie słowa i znaki interpunkcyjne zapisane nieczytelnie uważa się za błąd -3 punkty,
liczą się kolejno błędy ortograficzne, interpunkcyjne, staranność zapisu,
przy jednakowej liczbie punktów zwycięża praca staranniej
Uwagi dla uczniów. W czasie pisania dyktanda:

nie wolno pisać drukowanymi literami,
aby nanieść poprawkę, zmienić zapis, należy przekreślić wyraz i obok zapisać właściwą wersję,
nie wolno rozmawiać, odpisywać, korzystać ze słowników oraz z urządzeń

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, wyniki konkursu, nazwę szkoły. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w ramach konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1) należy przekazać Organizatorowi osobiście, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub mailowo na adres spbrzyszow@tlen.pl do dnia 11.2022 r.

Należy również przesłać kartę zgłoszeniową laureatów (załącznik nr 2) szkolnego konkursu ortograficznego, którzy wezmą udział w IV Regionalnym Dyktandzie Ortograficznym „Mistrz Ortografii” Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt e-mailowy: martadeska@interia.pl

lub telefoniczny: 343284119 lub 667154003.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *