zachmurzenie duże
16°
12°
czwartek
Reklama
CBZC
Jest nabór. Zostań cyberpolicjantem!
10 listopada 2022 r. | 11:59
0

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ogłasza nabór kandydatów do służby w CBZC.

Szczegóły poniżej.

PAWEŁ GĄSIORSKI

KOMENDANT CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ORAZ W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI w 2022 roku

TERMIN PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI: 29 grudnia 2022 roku

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI POWINNY OSOBIŚCIE ZŁOŻYĆ KOMPLET DOKUMENTÓW W MIEJSCACH, DNIACH I GODZINACH WSKAZANYCH PRZEZ KOMENDANTÓW WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDANTA STOŁECZNEGO POLICJI. W/W INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONACH INTERNETOWYCH JEDNOSTEK.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2022 r., poz. 109).

Przyjęcia do komórek organizacyjnych w CBZC uzależnione będą od potrzeb kadrowych.

W przypadku chęci zmiany miejsca pełnienia służby, decyzję każdorazowo podejmuje przełożony właściwy w sprawach osobowych, określony w art. 32 i art. 36 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) uwzględniając sytuację osobistą funkcjonariusza oraz stan wakatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych CBZC.

Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanego wyżej terminu przyjęcia do służby w Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

•    na stronie internetowej (cbzc.policja.gov.pl/bzc/rekrutacja/dobor-do-sluzby-w-cbzc)

•    w siedzibie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości:

DANE TELEADRESOWE:
ul. Puławska 148/150 w Warszawie,
+48 47 721-52-37,
+48 47 721-52-99,
ADRES E-MAIL: dobor@cbzc.policja.gov.pl

SŁUŻBĘ W CENTRALNYM BIURZE ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI MOŻE PEŁNIĆ KANDYDAT, KTÓRY:

• posiada polskie obywatelstwo;

• posiada nieposzlakowaną opinię;

• nie jest skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

• korzysta z pełni praw publicznych;

• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

• posiada odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

• daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;

• posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli podlega kwalifikacji wojskowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

• wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B);

• kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do wglądu podczas składania dokumentów);

• kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie;

• kserokopia książeczki wojskowej- uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu);

• Ankietę Bezpieczeństwa Osobowego - wypełniony dokument kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru - dowód osobisty.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Posiadanie tatuażu:

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035)  tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie. Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18). Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt 9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

1.    złożenie wskazanych wyżej dokumentów,

2.    test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki i języka obcego,

3.    badanie psychologiczne,

4.    badanie psychofizjologiczne,

5.    rozmowy kwalifikacyjnej,

6.    ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

7.    sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach, w tym w policyjnych zbiorach danych, prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby w Policji,

8.    postepowania sprawdzającego, które jest określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Postępowanie kwalifikacyjne nie zawiera testu sprawności fizycznej oraz testu wiedzy.

ETAPY ORAZ MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W  POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM

Lp. ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA
1. Test wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, funkcjonowania systemów informatycznych, systemów teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz znajomości języka obcego obejmującej te dziedziny 110
2. Rozmowa kwalifikacyjna 60
3. ŁĄCZNIE 170

DODATKOWE PUNKTY MOŻLIWE DO ZDOBYCIA Z TYTUŁU POSIADANEGO WYKSZTAŁCENIA ORAZ POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

Lp. Preferencje z tytułu wykształcenia Liczba punktów
1. Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami 10
2. Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny 8
3. Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny 7
4. Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania 7

 

Lp. Preferencje z tytułu umiejętności Liczba punktów
1. Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459) 6
2. Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612) 6
3. Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych 6
4. Prawo jazdy kategorii „A” 5
5. Prawo jazdy kategorii „C” 5
6. Prawo jazdy kategorii „C+E” 5
7. Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490) 5
8. Uprawnienia ratownika wodnego 5
9. Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531) 5
10. Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych 4
11. Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 4
12. Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 2

 Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *