bezchmurnie
24°
20°
poniedziałek
Reklama
RIO wykryła nieprawidłowości w pracy pracowników urzędu!
26 marca 2021 r. | 12:50
3

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Mstów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 4 grudnia 2020 r. Szereg uwag został spisany na 18. stronach. W najbliższym czasie, postaram się przybliżyć je wszystkie.

Kontrola RIO odbyła się m.in. w zakresie zamówień publicznych.

PAWEŁ GĄSIORSKI

W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w 2020 r. przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa ul. Brzozowej w Wancerzowie” stwierdzono, że:
- zaniechano udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia.

W aktach sprawy znajdowało się ogłoszenie o zamówieniu podpisane przez p. Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów (oryginał ogłoszenia podlegającego publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych i stronie internetowej zamawiającego). W trakcie kontroli w dniu 30 listopada 2020 r. sporządzono wydruk tego ogłoszenia z Biuletynu Zamówień Publicznych (posiadający nadruk z linkiem strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych) na potwierdzenie (udokumentowanie) zamieszczenia tego ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8 czerwca 2020 r. pod nr 548578-N-2020.

- w protokole postępowania w pozycji 2 – Przedmiot zamówienia, pkt 4 – Wartość wskazano nieprawidłową wartość zamówienia na kwotę 458.877,00 zł netto, podczas gdy wartość zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosiła 482.636,83 zł netto.

Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o zamówienie publiczne, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128), w pozycji 2 - Przedmiot zamówienia, pkt 4 - wartość należy wskazać wartość zamówienia, natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zgodnie z art. 33 ust. 1 ww. ustawy, wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wynikało, że w ww. pozycji protokołu, przewidzianej do wskazania wartości zamówienia ustalonej przez zamawiającego, pomyłkowo wskazano jako wartość zamówienia kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

- w protokole postępowania w pozycji 27 – załączniki do protokołu nie wskazano wszystkich dokumentów stanowiących zgodnie z art. 96 ust. 2 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych załączniki do protokołu, tj.:
- umowy o zamówienie;
- wezwań wykonawców do wyjaśnienia ceny oferty i udzielonych odpowiedzi wykonawców na to wezwanie;
- wezwań skierowanych do wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń do ich złożenia;
- złożonych w trakcie postępowania oświadczeń o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.

Powyższym naruszono § 2 ust. 2 pkt 21 wyżej przywołanego rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z którym protokół w zależności od zastosowanego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera informacje, o których mowa w art. 96 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz informacje dotyczące załączników do protokołu. Stosownie do art. 96 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, załączniki do protokołu stanowią m.in. oświadczenia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, stanowiącym załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia, w pozycji 27 – Załączniki do protokołu należy wymienić wszystkie załączniki.

Zadania w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne należały do pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nadzór w tym zakresie pełnił Kierownik tego Referatu.

Protokół postępowania o zamówienie został sporządzony przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdzony przez p. Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów. Czynności związane z przeprowadzeniem postępowania wykonywali członkowie Komisji Przetargowej powołanej zarządzeniem Nr 106/2019 Wójta Gminy Mstów z dnia 1 sierpnia 2019 r.

- W zakresie przygotowania i przeprowadzenia w 2020 r. przetargu nieograniczonego o zamówienie publiczne pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie etap I” stwierdzono, że:
- zaniechano udokumentowania faktu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, czym naruszono art. 11a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zgodnie z którym zamawiający jest obowiązany udokumentować zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, w szczególności przechowywać dowód jego zamieszczenia.

W aktach sprawy znajdowało się ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia podpisane przez p. Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów (oryginał ogłoszeń podlegających publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych). W trakcie kontroli sporządzono w dniu 30 listopada 2020 r. wydruk ogłoszenia o zamówieniu oraz w dniu 4 grudnia 2020 r. wydruk ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z Biuletynu Zamówień Publicznych (wydruki posiadające nadruk z linkiem strony internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych) na potwierdzenie (udokumentowanie) zamieszczenia tych ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych odpowiednio w dniu 3 lipca 2020 r. pod nr 557601-N2020 r. oraz w dniu 6 października 2020 r. pod nr 510194131-N-2020.

- w protokole postępowania w pozycji 2 – Przedmiot zamówienia, pkt 4 – Wartość wskazano nieprawidłową wartość zamówienia na kwotę 9.599.424,99 zł, podczas gdy wartość tego zamówienia ustalona na podstawie kosztorysów inwestorskich wynosiła 7.804.410,56 zł netto (9.599.424,99 zł brutto w tym 23% podatku VAT). Powyższe było niezgodne z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), stosownie do którego podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania o zamówienie publiczne, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) w pozycji 2 - Przedmiot zamówienia, pkt 4 – Wartość należy wskazać wartość zamówienia. Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych wynikało, że w ww. pozycji protokołu przewidzianej do wskazania wartości zamówienia ustalonej przez zamawiającego pomyłkowo wskazano jako wartość zamówienia wartość brutto. Zadania w zakresie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne należały do pracowników Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych, nadzór w tym zakresie pełnił Kierownik tego Referatu.

Protokół postępowania o zamówienie został sporządzony przez Kierownika Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych i zatwierdzony przez p. Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów.

Wniosek nr 1
Wzmocnić nadzór nad pracownikami Urzędu Gminy Mstów w zakresie przygotowania oraz prowadzenia publicznych postępowań o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, co w szczególności dotyczy:
- dokumentowania zamieszczenia ogłoszeń o zamówieniu oraz ogłoszeń o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, stosownie do art. 267 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.),
- wskazywania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia prawidłowej
wartości zamówienia na roboty budowlane ustalonej przez zamawiającego, stosownie do art. 34 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 72 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, mając również na uwadze dyspozycje zawarte w sekcji 3 wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 434),
- wskazywania w protokole postępowania o udzielenie zamówienia wszystkich dokumentów stanowiących załączniki do protokołu, stosownie do art. 73 ust. 1 powyższej ustawy oraz § 3 pkt 20 ww. rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dyspozycji zawartych w sekcji 23 wzoru protokołu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia, mając na uwadze art. 68 oraz art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).3 odpowiedzi na “RIO wykryła nieprawidłowości w pracy pracowników urzędu!”

 1. Literat pisze:

  Proszę, proszę….
  I wyszło Tomusiowi szydło z worka !!!
  A taki miał być amerykański …

  6
  1
 2. Księgowy pisze:

  Jeżeli wójt gminy zatwierdzał protokoły,które były spartolone przez pracownika,
  to powinien mieć świadomość,
  co podpisuje.
  Być może świadomość miał,
  ale się….nie znał.

  7
  1
 3. zazdrosna pisze:

  Czy w tej gminie rozdano pracownikom nagrody za wzorową pracę, w okresie objętym kontrolą RIO ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *