zachmurzenie duże
17°
16°
niedziela
Reklama
Maria Skibińska
Problemy z podatkami od nieruchomości w gminie Mstów
05 maja 2021 r. | 12:21
1

Kontrola RIO w Katowicach w Urzędzie Gminy Mstów dotyczyła również podatku nieruchomości. RIO wykryła kolejne nieprawidłowości.

W latach 2016 - 2020 do dnia kontroli, nieprawidłowo przeprowadzono czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności wykazanych przez podatników podatku od nieruchomościach danych o posiadanych nieruchomościach oraz nie wezwano tych podatników do złożenia korekt deklaracji podatkowych i do wyjaśnienia przyczyn ich niezłożenia.

Zgodnie z art. 272 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.), organy podatkowe pierwszej instancji dokonują czynności sprawdzających, mających na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami. Stosownie do art. 274a § 1 tej ustawy, organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały złożone mimo takiego obowiązku. W myśl art. 274a § 2 Ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji, organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych. Ponadto, organ podatkowy nie skorzystał z możliwości przeprowadzenia u podatników kontroli podatkowej, o której mowa w art. 281 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z przytoczonym przepisem, organy podatkowe pierwszej instancji mogą również przeprowadzić kontrolę podatkową u podatników. W myśl art. 281 § 2 ww. ustawy, celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Powyższe dotyczyło:

- podatnika o nr karty kontowej 89521 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2010 wykazał do opodatkowania 468,00 m2 powierzchni gruntów pozostałych, 132,20 m2 powierzchni budynków mieszkalnych, 47,88 m2 powierzchni budynków związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 18 m2 powierzchni budynków pozostałych. Podatnik nie deklarował powierzchni gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej ani budowli, a wykorzystywane grunty wykazywał do opodatkowania podatkiem rolnym.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2020 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ustalono, że w budynku położonym na terenie przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest działalność gastronomiczna, do której prowadzenia wykorzystywana jest także część należącego do podatnika gruntu leżącego poza obrębem budynku. Ponadto, na terenie nieruchomości znajdują się dwa parkingi.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane: grunty; budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. W aktualnie obowiązującym brzmieniu art. 2 ust. 2 ww. ustawy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Warunkiem wyłączenia użytków rolnych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ww. przepisu jest faktyczne nie zajmowanie gruntów do prowadzonej działalności gospodarczej. Grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej to grunty, które w danym momencie wykorzystywane są do wykonywania czynności składających się na działalność gospodarczą. Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, podlegają w myśl art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem rolnym.

W dniu 24 listopada 2020 r. wezwano podatnika do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie. W dniu 30 listopada 2020 r. podatnik złożył informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której zadeklarował 300 m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zwiększył powierzchnię budynku zajętego na prowadzenie działalności z 47,88 m2 na 65,88 m2. Podatnik wykazał także, iż posiada budowle o wartości 18.000,00 zł, które są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatnik oświadczył, że wykazane dane obowiązują od 2018 r. Na podstawie tej informacji, organ podatkowy 3 grudnia 2020 r. wydał decyzje w sprawie zmiany decyzji ostatecznych ustalających zobowiązanie pieniężne za lata 2018 - 2020 zwiększając zobowiązanie o łączną kwotę 2.699,00 zł.

Z dokumentacji fotograficznej zamieszczonej na ogólnodostępnym portalu internetowym i datowanej na miesiąc lipiec 2012 r. wynika, że podatnik ten posiadał przedmiotowe budowle już w roku 2012.

- podatnika o nr karty kontowej 3134 (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2005 wykazał 202,00 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, 512,00 m2 powierzchni gruntów pozostałych, 132,00 m2 powierzchni budynków mieszkalnych oraz 74,50 m2 powierzchni budynków związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnik nie deklarował posiadania budowli związanych z prowadzoną działalnością. W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2020 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ustalono, że w budynku położonym na terenie przedmiotowej nieruchomości mieści się sklep samoobsługowy a obok, na terenie tej samej nieruchomości, znajduje się utwardzony kostką parking dla klientów. Dnia 24 listopada 2020 r. wezwano podatnika do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji na podatek od nieruchomości. W dniu 1 grudnia 2020 r. podatnik złożył informację o nieruchomościach i obiektach, w której zwiększył powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 202 m2 do 459 m². Ponadto, podatnik wykazał także budowle (parking) o wartości 5.000,00 zł wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczył, że wykazane dane obowiązują od 2018 r. Na podstawie tej informacji organ podatkowy w dniu 3 grudnia 2020 r. wydał decyzje 10 w sprawie zmiany decyzji ostatecznych ustalających zobowiązanie pieniężne za lata 2018 - 2020 zwiększając zobowiązanie o łączną kwotę 779,00 zł.

Z dokumentacji fotograficznej zamieszczonej na ogólnodostępnym portalu internetowym i datowanej na miesiąc czerwiec 2012 r. wynika, że podatnik ten posiadał przedmiotową budowlę już w roku 2012.

- podatnika o nr karty kontowej 90336, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, który w informacji na podatek od nieruchomości na rok 2012 wykazał należący do niego budynek o powierzchni 9 m2 jako budowlę o wartości 200,00 zł i jednocześnie nie wykazał parkingu, natomiast w informacji na rok 2020 ten sam budynek wykazał jednocześnie jako budynek i jako budowlę oraz nie wyszczególnił budowli, którą jest parking. Ponadto, w informacji na rok 2020 wykazał powierzchnię gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej mniejszą niż w informacji na rok 2012. Organ podatkowy nie wyjaśnił przyczyn ww. różnic.

W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2020 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ustalono, że w budynku położonym na terenie przedmiotowej nieruchomości mieści się sklep samoobsługowy a obok, na terenie tej samej nieruchomości, znajduje się utwardzony kostką parking dla klientów i dostawców. Na terenie tej nieruchomości stwierdzono także posadowienie murowanego budynku o powierzchni około 9 m2, całkowicie przykrytego przez drewnianą wiatę, pod którą ustawiono również stoły z ławami dla klientów. Dnia 24 listopada 2020 r. wezwano podatnika do złożenia wyjaśnień w zakresie informacji na podatek od nieruchomości. W dniu 26 listopada 2020 r. podatnik złożył informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której skorygował powierzchnię gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 1.244,00 m2 na 613,00 m2 oraz zwiększył powierzchnię budynków zajętych na prowadzenie działalności o 9 m2. Podatnik w informacji tej zwiększył również wartość budowli wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej do kwoty 3.500,00 zł i wyszczególnił, że te budowle to parking o wartości początkowej 2.500,00 zł i altana (ww. wiata) o wartości 1.000,00 zł. Podatnik oświadczył, że wykazane dane obowiązują od 2018 r. Na podstawie tej informacji, organ podatkowy 3 grudnia 2020 r. wydał decyzje w sprawie zmiany decyzji ostatecznych ustalających zobowiązanie pieniężne za lata 2018 - 2020 zwiększając zobowiązanie o łączną kwotę 765,00 zł. Przy tym organ podatkowy nie ustalił prawidłowości zaklasyfikowania ww. obiektu budowlanego jako budowli oraz prawidłowości jego opodatkowania. Ponadto, z dokumentacji fotograficznej zamieszczonej na ogólnodostępnym portalu internetowym i datowanej na sierpień 2013 r. wynika, że podatnik ten posiadał budynek o powierzchni 9 m2 już w roku 2013. Z danych zawartych w powiatowej ewidencji gruntów i budynków wynika natomiast, że przedmiotowy budynek został wybudowany w roku 1930. ÿ podatnika o nr karty kontowej 37 (osoba prawna prowadząca działalność w zakresie ochrony zdrowia), który w deklaracjach na podatek od nieruchomości na lata 2016 - 2020 wykazał 5.101,00 m2 gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz 282,79 m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Przedmioty opodatkowania położone były w dwóch miejscowościach na terenie Gminy Mstów. W ww. deklaracjach podatnik nie wyszczególnił budowli do opodatkowania. 11 W wyniku oględzin przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2020 r. przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ustalono, że na terenie nieruchomości należących do podatnika znajdują się utwardzone parkingi.

Dnia 24 listopada 2020 r. wezwano podatnika do złożenia wyjaśnień w zakresie deklaracji na podatek od nieruchomości. Z dodatkowych informacji uzyskanych po zakończeniu kontroli wynika, że podatnik w miesiącu grudniu 2020 r. złożył do Urzędu Gminy korekty deklaracji.

Zgodnie z wyjaśnieniami pracowników Urzędu Gminy Mstów, pracownik zajmujący się wymiarem podatków i opłat ze względu na duży zakres prac nie był w stanie sprawdzić, czy wszystkie wymagane dane w składanych informacjach i deklaracjach zostały uzupełnione, a weryfikacja informacji podatkowych polegała przede wszystkim na sprawdzeniu powierzchni gruntów i porównaniu ich z serwisem geoportal.gov.pl oraz czy wykazane w informacjach i deklaracjach klasy użytków rolnych są zgodne z danymi wynikającymi z zawiadomienia Starosty Częstochowskiego o zmianie w stanie posiadania gruntów. Zadania związane ze sprawdzaniem poprawności i rzetelności składanych deklaracji przez podatników podatku od nieruchomości należały do Specjalistów ds. wymiaru podatków i opłat. Nadzór w tym zakresie sprawowała p. Maria Skibińska – Skarbnik Gminy Mstów.

Wniosek nr 5
Ponownie przeanalizować prawidłowość opodatkowania nieruchomości pozostających w posiadaniu podatników o nr kart kontowych: 89521, 3134, 90336 w latach 2016 - 2020, mając na uwadze art. 272 pkt 3, art. 274a § 1, § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.) w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 oraz ust. 2, art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wszcząć w trybie art. 165 ustawy Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe w celu prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.

PAWEŁ GĄSIORSKIJedna odpowiedź do “Problemy z podatkami od nieruchomości w gminie Mstów”

  1. Obserwator pisze:

    Czyli w urzędzie matowskim bałagan, brak profesjonalizmu i kompetencji.
    A firmuje to nasz wójt Gęsiarz, więc co się dziwić.

    3
    1

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *