zachmurzenie duże
27°
25°
wtorek
Reklama
piklo.pl
Zamiast na pomoc dla alkoholików, pieniądze z “alkoholówki” poszły na pokrycie deficytu!
04 czerwca 2021 r. | 13:28
0

Ostatnim punktem, do którego Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach miała uwagi, był ten dotyczący korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W latach 2017 - 2019 przeznaczono nadwyżkę z dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na inne cele niż wskazane w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.). Zgodnie z art. 182 ww. ustawy, dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 ww. ustawy) oraz dochody z opłat określonych w art. 111 wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii, a także zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałaniu narkomanii.

Różnica pomiędzy wpływami z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a wydatkami dokonanymi w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wykazywała:
w 2016 r. nadwyżkę w wysokości 10.425,45 zł,
w 2017 r. nadwyżkę w wysokości 8.251,01 zł,
w 2018 r. nadwyżkę w wysokości 3.436,52 zł
w 2019 r. nadwyżkę w wysokości 32.290,38 zł.

W budżetach na lata 2016 - 2019 planowano wydatki z ww. tytułu w wysokości planowanych dochodów.

Wynik wykonania budżetu gminy w latach 2016 - 2019 przedstawiał się następująco:
w 2016 r. – nadwyżka w wysokości 2.312.439,20 zł,
w 2017 r. – nadwyżka w wysokości 1.490.895,49 zł,
w 2018 r. – deficyt w wysokości 443.337,71 zł,
w 2019 r. – nadwyżka w wysokości 2.587.020,00 zł.

Z powyższego wynika, iż w roku 2018 nadwyżka dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych została przeznaczona m.in. na pokrycie deficytu budżetu – to jest na inne cele niż określone w ww. przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w pozostałych latach nie planowano i wydatkowano na te cele wyższe kwoty aniżeli uzyskane dochody z ww. opłat. Osobą odpowiedzialną za gospodarkę finansową gminy w tym okresie, zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, był p. Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów.

Zadania w zakresie planowania budżetu Gminy należały do obowiązków p. Marii Skibińskiej – Skarbnika Gminy Mstów.

Wniosek nr 9
Zapewnić wydatkowanie środków pochodzących z dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyłącznie na cele wskazane w art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 z późn. zm.).

PAWEŁ GĄSIORSKIDodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *